Thông báo về việc miễn nhiệm nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3

                 Tổng Công ty Phát điện 3  - Công ty cổ phần xin trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, cụ thể như sau:

       Xin xem chi tiết tại đây