Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

        Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, cụ thể như sau:

      Chi tiết xin xem tại đây