EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

     Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện - CTCP  thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo đề nghị của HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tại Tờ trình số 3600/TTr-GENCO3 ngày 15/12/2021, cụ thể như sau:

      Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện - CTCP  thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo đề nghị của HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tại Tờ trình số 3600/TTr-GENCO3 ngày 15/12/2021

    Xin xem chi tiết: 

   - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần tại ĐÂY

   - Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần tại ĐÂY

 

 

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com