Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

     Tổng Công ty Phát điện 3 xin công bố quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

       Xin xem chi tiết tại đây