Quyết định và Thông báo về việc hủy giao dịch đối với cổ phiếu của EVNGENCO3 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có Quyết định và Thông báo về việc hủy giao dịch đối với 1.123.468.046 cổ phiếu của EVNGENCO3 

Lý do hủy đăng ký giao dịch: Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đã được chấp thuận niêm yết tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch tại điểm d khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Thông báo của Sở GDCK Hà Nội chi tiết TẠI ĐÂY

Quyết định của Sở GDCK Hà Nội chi tiết TẠI ĐÂY