Nghị quyết thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

     Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo nghị quyết thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi vốn điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại tờ trình số 3159/TTr-GENCO3 ngày 06/11/2021, với những nội dung chính như sau:

      Chi tiết xin xem tại đây