Công văn công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và SGDCK Hà Nội

Ngày 30/6/2021, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty, chi tiết̉ như sau:

      Xem chi tiết tại đây