Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông qua việc sửa đổi Điều lệ

      Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện - CTCP  thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo đề nghị của HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tại Tờ trình số 3600/TTr-GENCO3 ngày 15/12/2021

    Xin xem chi tiết: 

   - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần tại ĐÂY

   - Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần tại ĐÂY