Thông báo về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-SGDHCM ngày 29/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, EVNGENCO3 vừa có Thông báo về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Chi tiết tại ĐÂY

Các tài liệu liên quan tại ĐÂY