Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (để sửa đổi vốn điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP)

    Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (để sửa đổi vốn điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP).

Nội dung chi tiết tại ĐÂY