Thông báo thay đổi nhân sự

        Căn cứ theo Quyết định số 85/QĐ-GENCO3 ngày 07/9/2021 của Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP , chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP như sau:

           Chi tiết xin xem tại đây