Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đăng ký mua 100.000 cố phiếu, giá trị giao dịch dự kiến là: 1.000.000.000 đồng để thưởng cho người lao động trong Tổng Công ty.

Chi tiết:TẠI ĐÂY