Nghị quyết về việc thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP với tỷ lệ cổ tức bằng tiền: 13% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.300 đồng). Tổng giá trị tiền dự kiến chi trả cổ tức: 1.460.508.459.800 đồng; Hình thức chi trả: Bằng tiền.

Xin xem chi tiết tại đây