Nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần về việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của NMNĐ Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1

     Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần về việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1. 

     Văn bản Công bố thông tin bất thường: Xem chi tiết tại đây

      Nghị quyết thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMNĐ Mông Dương 1: Xem chi tiết tại đây