Giấy để nghị hủy đăng ký giao dịch chứng nhận trên sàn giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

EVNGENCO3 đã gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giấy đề nghị hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Lý do hủy đăng ký giao dịch: Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin cụ thể tại ĐÂY