Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 31/8/2021

      Tổng Công ty Phát điện 3 xin công bố thông tin đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 31/8/2021

    Chi tiết xem tại đây