Thông báo về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 cụ thể như sau

Công văn số 3316/TB-GENCO3 ngày 21/10/2019

                Công văn số 3304/TB-GENCO3 ngày 18/10/2019