Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây