Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6

Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502208399 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02/01/2019 do Sở Kế hoạch  và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 như sau:


Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần