Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng - Cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Tổng Công ty Phát điện 3  - CTCP xin thông báo kết quả chào bán cổ phiếu công chúng - cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh như sau:

Xem chi tiết tại đây