Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông báo về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty như sau:
Công văn số 328 Ủy ban chứng khoán Nhà nước