Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 xin công bố điều lệ của Tổng Công ty (Ban hành lần thứ 3 kèm theo Nghị quyết 107/NQ-ĐHCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP)

Xem chi tiết tại đây