Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần  xin thông báo Điều lệ của Tổng Công ty (BAn hành lần thứ 2 kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP) 

Xin xem chi tiết tại đây