Công văn về việc điều chỉnh thông tin công bố biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo về việc điều chỉnh thông tin công bố biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

     Xin xem chi tiết tại đây