Công bố thông tin chào bán cổ phần VSH thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP