Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - EVNGENCO 3