Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 EVNGENCO 3