8. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020