7. Báo cáo về việc kết quả hoạt động của HĐQT EVNGENCO 3 năm 2019 và kế hoạch năm 2020