3. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020