2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020