Announcement about attend 2020 Extraordinary General Meeting

EVNGENO 3 would like to invite Shareholders to the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020

INVESTOR BULLETIN NOVEMBER 2019

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo Bản tin nhà đầu tư tháng 11 của Tổng Công ty