Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu bổ sung của PGV

Căn cứ đơn đăng ký số 2440/GENCO3-KH ngày 24/7/2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cooe phần về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PVG được thay đổi đăng ký giao dịch theo Quyết định số 467/QĐ-SGDHN ngày 15/7/2019 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Hình thức phát hành: Cổ phần Nhà nước nắm giữ và cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo chế độ;

- Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung: 1.062.819.933 cổ phiếu

Xin xem file chi tiết tại đây