Ngày đăng
Nghị quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
6.Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
5.6 Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 và phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Phát điện 3 15/06/2019
5.5 Kế hoạch lương năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
5.4 Kết quả Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2018 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
5.3 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
5.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
5.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 15/06/2019
5. Nội dung chương trình của ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
4.Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019