Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP