Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần