Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP