Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần