Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần