6. Danh mục tài liệu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần