4. Tờ trình về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ năm 2018-2023