Báo cáo tài chính riêng quý 3/2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP