Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP