EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Thực hiện Chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã xây dựng chương trình tổng thể triển khai thực hiện tại đơn vị để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Thực hiện Chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã xây dựng chương trình tổng thể triển khai thực hiện tại đơn vị để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.
Công ty đã luôn bám sát chủ trương của Đảng, tuân thủ pháp luật Nhà nước, quy định của EVN, Tổng Công ty và gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoạt động hiệu quả. Công ty xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật… phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại đơn vị.