EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần diễn ra ngày 17/9/2018 đã biểu quyết thông qua một số nội dung như sau:

Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần diễn ra ngày 17/9/2018 đã biểu quyết thông qua một số nội dung như sau:

Xin xem chi tiết tại đây