EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp và góp phần vào sự tăng trưởng, phát triển chung của EVN/EVNGenco3. Để đạt được mục tiêu này, năm 2023, Công ty đã xây dựng kế hoạch với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và đề ra nhiều giải pháp, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành tốt chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp và góp phần vào sự tăng trưởng, phát triển chung của EVN/EVNGENCO3. Để đạt được mục tiêu này, năm 2023, Công ty đã xây dựng kế hoạch với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và đề ra nhiều giải pháp, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành tốt chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. 
Ngay từ đầu năm, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đặt lên hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và trong quản lý sử dụng lao động… Mục tiêu là thực hiện đồng bộ, có hiệu quả khi lồng ghép vào các kế hoạch, giải pháp trong từng lĩnh vực hoạt động của đơn vị.