EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Ngày 08/6/2023, Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày 08/6/2023, Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội có Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 (Công ty mẹ), cùng đại diện các Ban Tổng Công ty Phát điện 3. Về phía Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình có Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Chủ tịch HĐQT, Ông Trịnh Văn Đoàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, cùng các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 43 đại biểu đại diện các cổ đông sở hữu, đại diện sở hữu và uỷ quyền tương đương với 10.887.460 cổ phần.

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Chủ tịch HĐQT và Ông Trịnh Văn Đoàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chủ trì Đại hội

Năm 2022, HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật. HĐQT đã cùng Ban Tổng Giám đốc chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty cũng như cho cổ đông. Bên cạnh đó, người lao động đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đại hội đồng cổ đông đề ra. Do vậy các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty đều đạt và vượt so với các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể: Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh đạt 932.670,91 triệu đồng, đạt 127,81% kế hoạch;  Sản lượng điện sản xuất là 409,07 triệu kWh, đạt 119,17% so với kế hoạch... Bên cạnh đó, Công ty cũng hoàn thành kế hoạch đại tu, trung tu các tổ lò hơi, 66/66 công trình danh mục thiết bị lẻ. Tất cả các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị đáp ứng phục vụ cho sản xuất kinh doanh triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu. Công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và PCTT&TKCN được Công ty thực hiện và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Trong năm không để xảy ra sự cố về lao động, môi trường.

Năm 2023, Đại hội đề ra mục tiêu và những giải pháp trọng tâm, cụ thể: Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản trị, điều hành Công ty và các chỉ tiêu kinh tế, tài chính được đại hội đồng cổ đông giao. Đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, kinh tế. Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp thiết bị máy móc, nâng cao độ sẵn sàng của thiết bị, đáp ứng nhu cầu điện năng của hệ thống điện quốc gia. Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.  

Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 ghi nhận những nỗ lực của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã hoàn thành niệm vụ sản xuất điện trong năm 2022. Công ty có những giải pháp đảm bảo công tác sản xuất điện, tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh. Công ty cũng đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, công tác môi trường, độ tin cậy, hiệu suất vận hành và chủ động xúc tiến, làm việc với các đối tác triển khai nghiên cứu đầu tư các dự án nguồn điện mới (công nghệ BESS, ICE…).

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn đối với các đơn vị tham gia dịch vụ phụ trợ, Ông Tổng Giám đốc Tổng Công ty đề nghị Nhóm Người đại diện phần vốn của EVNGENCO3 phối hợp với HĐQT triển khai các giải pháp để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua; thực hiện các định hướng, các giải pháp cho trung và dài hạn đối với hoạt động CTCP Nhiệt điện Ninh Bình. Ông Lê Văn Danh kỳ vọng HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ mở ra giai đoạn mới giúp NBTPC có định hướng mang tính đột phá hơn.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; sửa đổi quy chế làm việc của HĐQT.

Ra mắt thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 thành viên; bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 thành viên. Đồng thời, công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Văn phòng - TTBV