Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

   Ngày 29/6/2021, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (EVNTPCBARIA - mã chứng khoán BTP) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2021 và tỷ lệ cổ tức năm 2020.

   Đến dự Đại hội có Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) - đơn vị nắm cổ phần chi phối BTP và 09 cổ đông được ủy quyền đại diện cho 48.805.057 cổ phần, cùng với đại diện một số Ban của EVNGENCO 3, lãnh đạo, cán bộ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

   Nhằm tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và địa phương, các đại biểu, cổ đông được sắp xếp tham dự Đại hội đảm bảo không tập trung quá 20 người tại 01 địa điểm.

   

   Quang cảnh Đại hội

   Tại Đại hội, đại diện Ban Lãnh đạo Công ty, Hội đồng quản trị EVNTPCBARIA lần lượt báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2020, mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính năm 2021, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021, báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty; công tác tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Quản lý Công ty.

   Theo báo cáo, tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 của Công ty là 96,691 tỷ đồng, đạt 73,14% so với kế hoạch. Mức cổ tức Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 11%, đây được xem là nỗ lực rất lớn của EVNTPCBARIA để đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Đại hội cũng đã thông qua mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính năm 2021...

   Đại hội cũng đã miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể, Đại hội thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Đoàn Ngọc Nhân - thành viên HĐQT Công ty đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT Công ty là ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Trần Lê Trung Hiếu.

   Ông Lê Văn Huy – Tổng Giám đốc EVNTPCBARIA báo cáo tại Đại hội

   Lãnh đạo Công ty công bố thông tin về các dự án mà EVNTPCBARIA đang đầu tư đến các cổ đông như: Dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ (công suất thiết kế 48 MW), Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II (công suất thiết kế 1200 MW). Cả hai dự án đã được Công ty lập hồ sơ và trình Bộ Công Thương xem bổ sung Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia. Ngoài ra, Công ty đang phối hợp với tỉnh Bình Thuận tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai Dự án Nhà máy điện gió Tiến Thành 3 (công suất thiết kế 20MW).

   

   Ông Lê Văn Danh – TV. HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO 3 phát biểu tại Đại hội

   Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Danh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO 3 đã biểu dương toàn thể Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo, Người lao động EVNTPCBARIA đã nỗ lực khắc phục khó khăn chung do dịch bệnh COVID-19 để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong thời gian qua.

   EVNGENCO 3 đề nghị đơn vị tiếp tục tăng cường củng cố năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. EVNGENCO 3 sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện để BTP hoàn thành tốt các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng góp phần mang lại lợi nhuận cho đơn vị và đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

   Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo kết quả của HĐQT tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020… Kết quả có 100% cổ đông tham dự thống nhất với các nội dung HĐQT báo cáo thông qua tại Đại hội và 100% cổ đông thống nhất với Nghị quyết của Đại hội.

 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn