Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ năm 2021

    Ngày 06/5/2021, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 4 cho toàn thể CBCNV của BQL.

   

    Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân đã mời giáo viên hướng dẫn từ Công ty Cổ phần huấn luyện An toàn – Lao động NDT đến huấn luyện cho nhóm 1 “Người làm công tác quản lý bao gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc”; 13 CBCNV thuộc nhóm 2 và 21 CBCNV thuộc nhóm 4. Đúng với quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ, theo chương trình, giáo viên đã truyền đạt các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động. Việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật tại cơ sở, những nguy cơ yếu tố nguy hiểm gây mất ATLĐ, VSLĐ và các biện pháp phòng ngừa, sơ cứu khi tai nạn lao động xảy ra.

   

    Trong ngày huấn luyện, CBCNV Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân hiểu rõ trình tự quản lý rủi ro đối với công việc mình đang thực hiện là: Xác định nguy cơ, đánh giá mức độ nguy hiểm và kiểm soát rủi ro. Bên cạnh những nội dung chính của pháp luật về ATVSLĐ, Giáo viên đã lồng ghép các ví dụ minh họa bằng hình ảnh, video nhằm nhấn mạnh các nguy cơ gây mất ATLĐ để các CBCNV có thể hiểu và đưa ra các phương án xử lý tốt nhất nhằm giảm thiểu rủi ro, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, ngăn ngừa tai nạn.

   Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, trong khóa huấn luyện này cũng như ngày làm việc bình thường, Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân cũng đã chấp hành tốt các công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Tổng Công ty và các cơ quan liên quan như: Kiểm soát nhiệt độ cho khách và CBCNV; yêu cầu khách khai báo y tế khi vào cơ quan làm việc; đeo khẩu trang; rửa/sát khuẩn tay thường xuyên…

   Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh, lao động luôn được Lãnh đạo Ban và Công đoàn Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân chú trọng và đưa vào kế hoạch hoạt động định kỳ. Trong nhiều năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động nên Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân luôn đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người và thiết bị, góp phần vào công tác xây dựng các Dự án Nhà máy điện để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Phi Khanh - Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân 

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn