EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 01/CTr-BCH ngày 29.12.2023 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028”.

Cong-Doan.jpeg
Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam trao quà, động viên công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: Đắc Cường

Phản ánh kịp thời đời sống, việc làm của người lao động

Ngày 13.4, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực V cho biết, công đoàn ngành tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong và ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sử dụng đa dạng và hiệu quả các hình thức, phương thức truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ đến đoàn viên, người lao động và toàn xã hội về hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt Nam;

Tập trung quảng bá, giới thiệu vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp và những đổi mới của Công đoàn Điện lực Việt Nam trong bảo vệ các giá trị và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân ngành Điện lực Việt Nam; phản ánh kịp thời đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, vận động nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, góp phần phát triển Tập đoàn và đất nước.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đặt ra chỉ tiêu, hàng năm có 95% đoàn viên, người lao động được tiếp cận thông tin về chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn.

100% cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các công đoàn trực thuộc tuân thủ thực hiện quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác truyền thông, cung cấp thông tin báo chí.

Đến năm 2028 có 100% cán bộ công đoàn làm công tác chỉ đạo và trực tiếp tham mưu công tác truyền thông tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn đoàn Điện lực Việt Nam; 70% cán bộ lãnh đạo công đoàn tại các công đoàn cơ sở/công đoàn bộ phận trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở (9 tổng công ty) được bồi dưỡng nâng cao năng lực truyền thông.

Đến năm 2028, tỉ trọng các sản phẩm truyền thông về công đoàn trên nền tảng số chiếm 50% tổng số sản phẩm truyền thông của các cấp công đoàn.

Phấn đấu đến năm 2028, 100% tài liệu phục vụ công tác truyền thông được số hóa, kết nối, sử dụng chung và phổ biến trên không gian mạng để lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn; phát hiện, xử lý 90% trở lên tin sai lệch, tin xấu độc về người lao động và tổ chức Công đoàn.

Tuyên truyền các nội dung mà đoàn viên quan tâm

Ông Đỗ Đức Hùng cho biết, Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ kết hợp hài hòa giữa truyền thông chính trị, truyền thông chính sách và truyền thông hình ảnh; bên cạnh truyền thông về hoạt động công đoàn, cần đẩy mạnh truyền thông về các nội dung, vấn đề mà đoàn viên, người lao động quan tâm; thông qua truyền thông công đoàn, phải đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động.

Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, các định hướng và nhiệm vụ công tác hàng năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công tác truyền thông phải được cụ thể hóa nội dung, triển khai các thông điệp theo chủ đề và sự kiện.

Trong đó, tập trung truyền thông về các nội dung như các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân ngành Điện lực Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; trên các công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ, chất lượng giai đoạn 2023-2028 của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc.

Các hoạt động góp ý xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch hoạt động công đoàn, nhất là chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động ngành Điện.

Hoạt động Công đoàn, nhất là lợi ích Công đoàn mang lại để người lao động hiểu rõ mục tiêu “vào tổ chức Công đoàn để làm gì và có quyền lợi gì?”.

Công đoàn tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; thông tin đối ngoại và các hoạt động hợp tác quốc tế.

Gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua; về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ giá trị cốt lõi và truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tâm tư, tình cảm, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam; những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và các sáng kiến, hiến kế phát triển Tập đoàn, đất nước của người lao động…